CD&V vraagt garanties voor rolstoeltoegankelijkheid van werven


woensdag, 24 mei, 2017
CD&V vraagt garanties voor rolstoeltoegankelijkheid van werven

In het bestuursakkoord en de beleidsnota ‘Gedeeld Gents Burgerschap’ besteedt het stadsbestuur veel aandacht aan toegankelijkheid. In de praktijk blijkt het beleid echter stroef te lopen. Zo blijft de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mindermobielen een oud zeer. In haar jaarverslag 2015 stelde de ombudsvrouw daarover onomwonden: “Maak eindelijk eens werk van de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers. De regelgeving bestaat al jaren” en “Het toegankelijk maken van openbare gebouwen voor gehandicapten blijft aanslepen”. Ook in het jaarverslag 2016 staat een oproep aan het stadbestuur om meer inspanningen te leveren inzake toegankelijkheid.

Bij openbare werken blijft de doorgang voor mindermobielen al evenzeer problematisch. Aannemers hebben bij de inrichting van de werfzone te weinig aandacht voor deze doelgroep. Onder meer te smalle doorgangen, bochten, oneffenheden en hoogteverschillen maken dat er voor wie in een rolstoel zit, vaak geen doorkomen aan is.

Daarom wil CD&V Gent dat de Stad in haar bestekken voor overheidsopdrachten van werken een clausule opneemt waarin expliciet wordt gesteld dat de aannemer zijn werf steeds dusdanig dient te organiseren dat de doorgang voor rolstoelgebruikers wordt gegarandeerd. CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel diende daartoe op de gemeenteraad van mei een voorstel tot raadsbesluit in.

Tot tevredenheid van Veli gaf de bevoegde schepen aan dat het stadsbestuur bereid is op die vraag in te gaan. Er werd in consensus beslist dat het voorstel op de eerstvolgende commissie Openbare Werken in juni in samenwerking met een expert van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)  verder zal worden uitgewerkt, zodat nog voor het zomerreces een tekst aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Wordt dus vervolgd!